วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หัวใจประชาธิปไตย

 ผู้บริหารต้องยึดถือหัวใจของประชาธิปไตย  4  ประการ  ดังนี้   

     อิสรภาพ  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ  ความรู้  ความสามารถและความมุ่งหวังได้ โดยผู้บริหารไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนัก
     เสรีภาพ  หมายถึง  ให้บุคคลแต่ละคนมีเสรีภาพในการกระทำที่ไม่ขัดต่อกฏหรือความเรียบร้อยของส่วนรวม
     ความเสมอภาค  หมายถึง  บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน
     ภราดรภาพ  หมายถึง  การอยู่ร่วมกัน  ความสามัคคีกลมเกลียวกัน

หัวใจประชาธิปไตย   ประกอบด้วย 3 ธรรม ดังนี้
     ปัญญาธรรม   คือ  การเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน
     คารวธรรม      คือ  การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในด้ายวัยวุฒิ
     สามัคคีธรรม  คือ  มีความรักใคร่  สามัคคี  ยึดมั่นในส่วนรวมเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น