วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บัญญัติ 10 ประการในการสอนคิด

อรพรรณ พรสีมา ได้นำเสนอบัญญัติ 10 ประการในการสอนคิด ไว้ดังนี้
1.ใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กคิด และสร้างความสนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้นที่จะแสวงหาคำตอบอยู่เสมอ
2.เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็ ได้ใฃ้จินตนาการ โดยใช้สถานการณ์จำลอง หรือคำถามประเภท ถ้า....แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
3.เปิดโอกาสให้เด็กทำกิจกรรม ทั้งกิจกรรที่ทำคนเดียวและทำเป็นกลุ่ม การทำกิจกรรมเดี่ยวจะช่วยให้เด็กได้ไตร่ตรอง ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำอย่างรอบคอบ ในขณะที่การทำกิจกรรมกลุ่ม จะช่วยให้เด็กมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้มีความคิดกว้างไกลขึ้น
4.ให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ขั้นกลางและขั้นสูง
5.ควรกระตุ้นและเสริมแรงเป็นระยะๆ เพื่อคงระดับความสนใจใฝ่รู้ของเด็กและช่วยให้มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาทักษะการคิด
6.ผู้ใหญ่ควรรับฟังความคิดเห็นของเด็กด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับเด็กอีกทางหนึ่งและเป็นแบบอย่างของนักฟังที่ดี
7.ควรใช้วิธีชี้แนะ การกระตุ้นที่เหมาะสมแทนการบอกคำตอบที่ถูกต้องทันทีทันใด
8.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อช่วยให้เด็กวู้สึกอบอุ่น มั่นใจและกระตือรือร้น เช่น ครูยิ้มแย้มแจ่มใส ใจดี รักเด็ก เป็นต้น
9.จัดแสดงสื่อและอุปกรณ์การคิดหลากหลายประเภทและมีปริมาณเพียงพอ เปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์ได้ง่ายและสะดวก
10.จัดตกแต่งบอร์ดหรือผนังห้อง มีคำถามเตือนใจ มีที่แสดงผลงานทางความคิดของเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น